domki w Rewalu domki w Rewalu

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

 1. Regulamin określa warunki i zasady zachowania osób przebywających na terenie ośrodka. Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka zobowiązana jest do zapoznania się z treścią regulaminu i jego przestrzegania. Wpłata zadatku na poczet kosztów pobytu jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu. 
 2. Ośrodek jest przeznaczony dla wypoczynku rodzin z dziećmi. Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka zobowiązana jest do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i niezakłócający pobytu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony), przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, BHP i przepisów przeciwpożarowych. Każda osoba nieprzestrzegająca zasad opisanych w regulaminie, zachowująca się w sposób niewłaściwy, wulgarny lub agresywny, osoba pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku Gości ośrodka jest to równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Gościem, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu. W przypadku odmowy dobrowolnego opuszczenia ośrodka, osoba taka może zostać przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. 
 3. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich w ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także zachowujących się w sposób wulgarny lub agresywny. Dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana na wniosek osoby wynajmującej domek, po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty. 
 4. Opłatę za cały okresu pobytu w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania. 
 5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku. 
 6. Osoby odwiedzające Gości ośrodka mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 22:00. Goście ośrodka ponoszą odpowiedzialność za zachowania osób ich odwiedzających, jak za zachowania własne.
 7. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00. 
 8. W okresie od 24.04 do 30.06 oraz od 01.09 do 31.10 obowiązuje dopłata za prąd według wskazań podliczników umieszczonych w każdym domku według stawki ENEA. 
 9. Goście korzystający z apartamentów letniskowych oraz domków D4, D8, D12, D14-D21 mogą korzystać z miejsc parkingowych na niestrzeżonym parkingu wewnętrznym. Goście korzystający z domków D1,2,3,5,6,7,9,10,11 mogą korzystać z zewnętrznych miejsc parkingowych. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez obsługę ośrodka. Przy zameldowaniu właściciel pojazdu jest zobowiązany do podania numeru rejestracyjnego w celu możliwości jego identyfikacji. W przypadku zaparkowania samochodu poza miejscem wyznaczonym, na właściciela pojazdu może zostać nałożona każdorazowo opłata karna w wysokości 150 zł.
 10. Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu ośrodka, ani za kradzież jakiekolwiek rzeczy pozostawionej w pojeździe. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa teren parkingu jest monitorowany. 
 11. Przy rozpoczęciu pobytu osoba wynajmująca jest zobowiązana do sprawdzenia stanu wyposażenia domku i potwierdzenia zgodności wyposażenia z wykazem. Brak jakichkolwiek uwag uważa się za potwierdzenie kompletności wyposażenia i jego zgodności z wykazem. Osoba wynajmująca domek ponosi odpowiedzialność za braki i uszkodzenia wyposażenia domku powstałe w trakcie jego użytkowania. Osoby niszczące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się ze stanu i wyposażenia domku. 
 12. Przy każdorazowym opuszczaniu domku Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi na klucz. Uprasza się o właściwe zabezpieczenia i przechowywanie rzeczy osobistych, w szczególności rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich posiadaczach.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. W razie naruszenia opisanego zakazu, ośrodek uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 14. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci. 
 15. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów przeciwpożarowych. Pozostawienie bez nadzoru grilli lub ognisk może powodować konfiskatę sprzętu do depozytu oraz naliczenie kary umownej w wysokości 150 zł za każde stwierdzone zdarzenie.
 16. W domkach  obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami przeciwpożarowymi. Palenie papierosów na terenie ośrodka możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. W szczególności zabronione jest palenie papierosów w domkach oraz na tarasach. Naruszenie tego zakazu uprawnia ośrodek do naliczenia kary umownej w wysokości 150 zł za każde stwierdzone zdarzenie.
 17. W ośrodku nie jest dopuszczalny pobyt zwierząt. Zakaz ten odnosi się zarówno do Gości ośrodka, jak również osób odwiedzających Gości ośrodka. Osoba naruszająca ten zakaz, obciążona zostanie karą umowną w kwocie 2000 zł. Obciążenie karą umowną nie wyłącza uprawnienia ośrodka do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 18. W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu w trakcie rezerwacji wcześniejszej zgody, możliwy jest pobyt w domkach małych psów posiadających aktualne szczepienie. W każdym wypadku pies na terenie ośrodka musi pozostawać pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów. Psy mogą poruszać się wyłącznie na smyczy i w kagańcu, pod bezpośrednim nadzorem opiekuna. Właściciel odpowiada również za natychmiastowe usuwanie wszelkich zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta. Za zaniedbanie tego obowiązku może zostać nałożona kara umowna w kwocie 100 zł za każdy stwierdzony przypadek. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel. 
 19. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw i innych atrakcji posadowionych na terenie ośrodka wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych i na wyłączną ich odpowiedzialność. W sali zabaw mogą przebywać i brać udział w animacjach dzieci w każdym wieku, ale przy czym dzieci poniżej 4 roku życia muszą pozostawać pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.
 21. Wszelkie uwagi należy zgłaszać bezpośrednio obsłudze ośrodka. 
 22. Regulamin wchodzi w życie od 15 listopada 2017 roku.

 

 

Uwaga, ta strona używa COOKIES.

Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Zamknij

PL DE EN